eForklift

Sähköinen trukki: eForklift (Rocla)

Työpaketissa tutkitaan matalan jännitetason (alle 100V) Li-ion pohjaisten akkumoduulien käyttöä liikkuvissa työkoneissa. Tutkimushaasteen aiheuttavat jatkuva, usein 24/7 -tyyppinen raskas käyttö, kovat työ- ja paloturvallisuusvaatimukset, jatkuvat tärinä-, lämpötila- ja lataussyklit sekä riittävän energiamäärän saavuttamiseksi vaadittava akkumodulien rinnankytkentä. Hankkeen lopputuloksena on kattava vertailu käytettävissä olevista ratkaisuista, asiakasympäristössä toimiva demonstraatio sekä suunnitelma ja liiketoimintamalli kehitettävän ratkaisun kansainväliseen kaupalliseen hyödyntämiseen.

Rocla kehittää ja valmistaa sähkökäyttöisiä varastotrukkeja ja AGV (Automated Guided Vehicle) järjestelmiä. Uudet energiavarastot, erityisesti erityyppiset Li-ion akut ovat avanneet aivan uuden mahdollisuuden kehittää akkukäyttöisiä työkoneita ja niiden liiketoimintamalleja. Roclalla on erittäin hyvä mahdollisuus kaupallistaa tätä teknologiaa kannattavasti, nopeasti, kansainvälisesti ja mahdollisesti suuressa mittakaavassa. Tuloksilla ja kokemuksilla on selvä sovellettavuus ja synergia muiden sähköisiä työkoneita kehittävien teollisuusyritysten ja niiden teknologiatoimittajien kanssa.

Liitynnät ECV:n muihin työpaketteihin

Rocla toimii eTrukki–työpaketin koordinaattorina, mutta työ tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden ECV projektin työpakettien ja osapuolten kanssa. ECV:ssä on synergioita kaikkien osapuolten välillä ja eTrukki projektin lähimmät yhteistyökumppanit löytyvät työpaketeista eKelkka ja eStorage2 – työpaketin eStorage2 tuki on työpaketin eTrukki toteuttamiselle välttämätön.

Liittymät muihin hankkeisiin ja kansainvälisyys

Roclalla on MHI -konsernin sisällä harvinainen Design Center–status. Roclan roolina on kehittää uudenlaisia tuotteita, ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Näitä Suomessa kehitettyjä ratkaisuja emoyhtiö MHI pystyy Roclan ohella suuressa, kansainvälissä mittakaavassa kaupallistamaan. Tämä koskee muitakin tuotelinjoja kuin varastotrukkeja.

MHI–konsernissa on yli 300 tytäryhtiötä ja se valmistaa noin 600:aa erilaista tuotetta. Varastotrukkien ja AGV:n lisäksi useissa näistä tarvitaan sähkökäyttöjä, akkuja tai hybriditeknologiaa. Esim. dieselkäyttöisiä vastapainotrukkeja MHI:n muut tytäryhtiöt valmistavat kymmeniä tuhansia vuodessa. ECV-hankkeen menestys ja näkyvyys konsernin sisällä avaa mahdollisuuden Roclan lisäksi myös muille suomalaisille yrityksille (esim. teknologiatoimittajat) ja tutkimuslaitoksille.

Rocla Oy:llä on mahdollisuus osana suurta, kansainvälistä Mitsubishi Heavy Industies –konsernia kaupallistaa ECV –projektissa kehitettävää teknologiaa merkittävässä mittakaavassa. Tämä voi tapahtua joko myymällä projektin tulosten perusteella kehitettyjä tuotteita MHI:n myyntiyhtiöiden kautta tai myymällä projektissa kehittyä teknologiaa muille MHI:n tuotteita valmistaville tytäryhtiöille. Tämä mahdollisuus ei rajoitu vain Roclaan, vaan on mahdollista myös muille ECV–projektin osapuolille. eTrukki–työpaketin tulokset (osana ECV-kokonaisuutta) on mahdollista kaupallistaa kansainvälisille markkinoille tarvittaessa nopeastikin sillä ilmeinen markkinatarve ja saavutettava kilpailuetu on jo nähtävissä.  Tällöin työpaketti voi toimia pilottina sekä teknisenä ja kaupallisena esimerkkinä muille suomalaisille työkoneiden valmistajille.

Työpaketin osapuolet

  • Rocla Oy:n yksiköt (R&D, AGV Solutions BU, Tanskan ja Venäjän tytäryhtiöt)
  • ECV hankkeen tutkijaosapuolet (Aalto, VTT, Metropolia, Ramk, LTY ja TTY), sekä tutkimusalihankkijoina suoraan eTrukissa, että partnereina muissa ECV projekteissa, erityisesti eStorage2:ssa.
  • ECV –projektin teollisuuspartnerit, erityisesti eKelkan takana oleva BRP (sama akkukoko ja jännitealue). 
  • Teknologiatoimittajat, kuten European Batteries ja ABB (mukana ECV:ssä) ja muut mahdolliset toimittajat. 
  • Konsultit (liiketoimintamallien suunnitteluun, tiedotukseen ja kansainvälistymiseen)
  • Omistajayhtiö MHI:n (Mitsubishi Heavy Industries) teknologiankehitysyksiköt Japanissa
  • MHI:n myyntiyhtiöt, erityisesti MCFE (Mitsubishi Caterpillar Forlift Europe). 
  • Loppuasiakkaat (esim. logistiikkakeskus, tavarakuljetuksen jakeluyhtiö, paperitehdas)

Yhteystiedot

Jani Mähönen, Rocla Oy

email: jani.mahonen@rocla.com

puh. 040 5078303